Toronto: +1 (416) 322-2914   Kyiv: +380 (44) 253-30-94   Moscow: +7 (499) 124-1116

Kazakhstan

Official representative

Denis Viktorovich Vykhodtsev

Almaty, St. Chaykina, 1/1, Office 53

Almaty: +7-727-345-43-40

Astana: +7-717-276-01-46

Bishkek: +996-312-97-53-30

 https://welcomecanada.kz/